Heidi and her Ecuadorian family saying their emotional farewells.  (Photo courtesy of Heidi Bohn.)
Heidi and her Ecuadorian family saying their emotional farewells. (Photo courtesy of Heidi Bohn.)

farewellecuadorheidi