Heidi and her Ecuadorian family saying their emotional farewells. (Photo courtesy of Heidi Bohn.)

farewellecuadorheidi